martes, 21 de agosto de 2012

Sobre els efectes del 'catastrazo' i l' IBI al municipi de Xàbia i el seu Ajuntament.

[valencià] Com sabeu, el passat 22 de març de 2012 una sentència del Tribunal Suprem donava la raó al poble de Xàbia en la qüestió del "catastrazo". Eixa sentència anulava la ponència que va entrar en vigor al 2005 i feia que la que quedava en vigor és l'aprovada el 1994.
En el primer moment, es va obrir per part de cadastre un periode per analitzar com executaria la sentència i al mes de juny la Direcció General del Cadastre va assumir que la vàlida era la de 1994. Aquesta situació significava l'inici dels treballs per adaptar tot el padró de l'IBI als valors que a partir d'eixe dia estarien en vigor.
Normalment l'ajuntament de Xàbia ha fixat com a periode voluntari de pagament els mesos d'agost, setembre, octubre i novembre, per lo tant deuriem estar cobrant ja aquest impost. 
Com que Cadastre no ens ha enviat el padró amb els valors actualitzats, anem a fer ús d'un mecanisme d'anticipo dels diners que cobrarem per IBI.(Tenim el compromís de que cadastre ens remitirà el padró a finals d'agost, peró en previsió de que puga retrasar-se, i amb l'objectiu de cumplir amb les nostres obligacions de pagament, hem preferit prendre aquesta decissió. En cas de que ens remiteixquen el padró prompte, no serà necessari fer ús d'aquest anticipo).
Aquest mecanisme està regulat per la Llei de Pressupostos publicada en el BOE de 30 de juny en el seu article 108.
Vullc destacar que es tracta d'un anticipo, no un prèstec, es tornaran els diners a l'Estat quan cobrem l'impost, i no es paguen interessos.
Hui s'ha portat aquest tema a comissió d'hisenda i s'aprovat amb el vot favorable de tots els partits polítics que formen la corporació municipal.
El proper dijous farem un ple extraordinari a les 19 hores per aprovar-ho definitivament i formalitzar la sol.licitud.
[castellano]
Cómo sabéis, el pasado 22 de marzo de 2012 una sentencia del Tribunal Supremo daba la razón al pueblo de Xàbia en la cuestión del "catastrazo". Esa sentencia anulaba la ponencia que entró en vigor al 2005 y hacía que la que quedaba en vigor es la aprobada el 1994.
En un primer momento, se abrió por parte de catastro un periodo para analizar como iba a ejecutar la sentencia y el mes de junio la Dirección general del Catastro asumió que la válida era la de 1994. Esta situación significaba el inicio de los trabajos para adaptar todo el padrón del IBI a los valores que a partir de ese día estarían en vigor.
Normalmente el ayuntamiento de Xàbia ha fijado como periodo voluntario de pago los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, por lo tanto deberiamos estar cobrando ya este impuesto.
Dado que Catastro no nos ha enviado el padrón con los valores actualizados, vamos a hacer uso de un mecanismo de anticipo del dinero que cobraremos por IBI. (Tenemos el compromiso de Catastro que se nos remitirá a finales de agosto, pero en previsión de que pueda tardar, y con el objetivo de cumplir con las obligaciones de pago, hemos preferido tomar esta decisión, en caso de que nos remitan el padrón pronto, no será necesario hacer uso de este anticipo)
Este mecanismo está regulado por la Ley de Presupuestos publicada en el BOE de 30 de junio en su artículo 108.
Quiero destacar que se trata de uno anticipo, no un prestamo, se devolverá el dinero al Estado cuando cobremos el impuesto, y no se pagaran intereses. 
Hoy se ha debatido este tema en la comisión de hacienda y se aprobado con el voto favorable de todos los partidos políticos que forman la corporación municipal.
El próximo jueves haremos un pleno extraordinario a las 19 horas para aprobarlo definitivamente y formalizar la solicitud.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se permiten solo aquellos comentarios que no sean ofensivos en su forma o su contenido, debiendo ser expresados en cualquier caso, con respeto a las personas e instituciones.