martes, 9 de enero de 2018

Congreso Comarcal del PSPV-PSOE Marina Alta, sábado 24 de febrero - Calp-

Estimados/ Estimadas Compañeros/Compañeras.

En la reunión de hoy del Comité Comarcal se ha acordado la fecha del Congreso Comarcal del PSPV-PSOE Marina Alta, que será el sábado 24 de febrero por la mañana en Calp.
También os informo que la elección a la Secretaría General será previa al Congreso por medio de primarias.
Las personas que quieran presentar su pre-candidatura deberán hacerlo efectiva ante la Secretaría de Organización comarcal el 12 o 13 de enero por escrito.
El teléfono de la Secretaría de Organización es el 606 32 89 78. Toda la información la tenéis en el documento que os adjunto.
Gracias
Paco Tur

Estimats/estimades companys/companyes:

En la reunió de hui del Comité Comarcal s’ha acordat la data del Congrés Comarcal del PSPV-PSOE Marina Alta. que serà el dissabte 24 de febrer pel matí a Calp.
També vos informe que la elecció a Secretari General Comarcal serà prèvia al Congrés mitjançant primàries.
Les persones que vullguen presentar la seua pre-candidatura ho deuran de fer efectiva davant la Secretaria d'Organització comarcal el 12 o 13 de gener per escrit.
El telèfon de la Secretaria d'organització es 606.32.89.78. Tota la informació la teniu en el document que vos adjunte.
Gràcies
Paco Tur
------------------------
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
El present document establix les Bases per a la celebració dels Congressos comarcals Ordinaris del PSPV-PSOE, incloent:
• Elecció directa de la persona titular de la Secretaria General Comarcal.
• Elecció de delegats/des al Congrés Comarcal Ordinari.
• Presentació d’esmenes a les Propostes de Resolució.
• Elecció de la Comissió Executiva Comarcal del PSPV-PSOE.
• Elecció de membres al respectiu Comité Comarcal del PSPV-PSOE.
• Elecció de representants en el Comité Provincial del PSPV-PSOE de la respectiva província.
• Elecció de representants en el Comité Nacional del PSPV-PSOE.
El Congrés Comarcal Ordinari es desenvolupa d’acord amb l’establert als Estatuts
Federals aprovats al 39 Congrés Federal, al Reglament Federal de Congressos, a les presents Bases de Convocatòria, així com a les resolucions aprovades al 13é Congrés Nacional del PSPV.
Els congressos comarcals seran convocats pels respectius comités comarcals, dins dels 60 dies naturals des de la celebració del respectiu congrés provincial.
...
1.1. Ordre del dia provisional del Congrés:
1) Dictamen de la comissió de credencials i constitució del Congrés Comarcal Ordinari.
2) Elecció de la Mesa del Congrés.
3) Salutació de la Presidència del Congrés i obertura del mateix.
4) Proclamació dels resultats de l’elecció de secretari/a General del PSPV-PSOE de la comarca.
5) Informe de gestió de la Comissió Executiva Comarcal, Comissió Comarcal revisora de comptes i del Comité Comarcal, debat i votació.
6) Elecció de la Comissió Electoral del Congrés i obertura del termini de presentació de candidatures als distints òrgans comarcals, provincials i nacionals (Comissió Executiva Comarcal, membres del Comité Nacional i Provincial triats pel Congrés Comarcal i elecció de membres del Comité Comarcal).
7) Proposta de resolucions i debat d’esmenes.
8) Proclamació de les candidatures als òrgans comarcals, provincials i nacionals. Votació.
9) Proclamació dels resultats de l’elecció dels òrgans comarcals, provincials i nacionals
10) Clausura.
...
1.4. Composició del Congrés Comarcal Ordinari
Són membres amb dret a veu i vot:
Els/les delegats/des triats/des a este efecte basant-se en l’article 5.2.b) dels Estatuts Federals.
Els delegats/des als Congressos comarcals es trien en les agrupacions municipals.
L’assignació de delegats/des se realitzarà d’acord al barem següent:
• Un delegat/da per cada agrupació.
• Un delegat/da més per cada 20 militants o fracció superior a 10.
Representació de Joves socialistes
• La representació de Joves socialistes serà com a mínim del 2% i com a màxim del 5% dels delegats al Congrés.
Són membres amb veu i sense vot:
− La Comissió Executiva Comarcal
− Els membres del Comité Comarcal que representen a este òrgan.
...
2. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A LA SECRETARIA GENERAL DE LA CEC
Podran ser candidats/es aquelles persones que a més de formar part del cos electoral per al procés congressual, complisquen els requisits següents:
• Siguen militants del PSPV-PSOE en la comarca i no incórreguen en causa cap d’inelegibilitat.
• Reunisquen, com a mínim, l’aval del 3% i un màxim del 6% del cos electoral.
2.1. Presentació de precandidatures.
La persona que desitge iniciar una recollida d’avals a favor seu, ho comunicarà a la Comissió Nacional de Garanties Electorals per mitjà del model oficial aprovat a l’efecte. Una vegada comprovat que la persona reuneix els requisits normatius, la Comissió li facilitarà els impresos d’avals a favor seu immediatament abans que comence el termini per a la recollida i presentació d’avals.
Els impresos de presentació de candidatura estaran a disposició en la Seu Comarcal del PSPV-PSOE.
Una vegada omplits i acompanyats de fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència, podran remetre’s directament al Comité Organitzador a través de correu electrònic o per correu a l’atenció del Comité Organitzador o presencialment en la pròpia Seu Comarcal.
...
2.4. Recollida i presentació d’avals
El període de recollida i presentació d’avals serà de 10 dies. No es considerarà vàlid cap aval rebut o entregat al Comité Organitzador després d'eixe moment.
Els models per a la recollida d’avals seran establerts pel Comité Organitzador que preveurà mecanismes de seguretat que garantisquen la seua autenticitat. En tot cas, els impresos, individuals o col·lectius, seran nominatius per a cada candidatura. No serà vàlid cap aval presentat en un model diferent de l’oficial.
...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se permiten solo aquellos comentarios que no sean ofensivos en su forma o su contenido, debiendo ser expresados en cualquier caso, con respeto a las personas e instituciones.