martes, 12 de noviembre de 2013

LA CONFERÈNCIA POLÍTICA ASSUMEIX LES PROPOSTES PRESENTADES PEL PSPV

LA CONFERÈNCIA POLÍTICA ASSUMEIX LES PROPOSTES PRESENTADES PEL PSPV

#construimfutur

è           A la Conferència Política s’han aprovat la gran majoria de les resolucions dels diferents Comitès Nacionals del PSPV i que hem defensat en forma d’esmenes.

è           Així, s’ha aprovat la proposta de rescat fiscal als aturats, pensionistes i als treballadors amb fills al seu càrrec i amb rendes inferiors als 16.000 euros, perquè no paguen l’Impost sobre les Rendes del Treball i augmente la seua renda disponible.

è           Els socialistes valencians han aconseguit l’aprovació, dins del projecte federal del partit, de la proposta de creació d’un Fons de Garantia de l'Estat del Benestar, que incloga el principi d’igualtat d’accés de tots els ciutadans amb independència del seu lloc de residència, a l'Educació, la Sanitat i els Serveis socials.

è           La Conferència ha donat suport a la proposta del PSPV de millorar el finançament autonòmic, mitjançant una reforma que incorpore amb més precisió els principis del sistema de finançament, com l’autonomia financera, la solidaritat interterritorial, la coresponsabilitat, la suficiència, la coordinació, la cooperació i la lleialtat institucional, incloent la creació d’un fons de Solidaritat autonòmic per a millorar els mecanismes de cohesió i convergència territorial.

è           S’ha aprovat la reversió de privatització de la sanitat. Per evitar posar en mans privades la gestió dels Hospitals i Centres de Salut Públics revisarem la Llei de contractes del Sector Públic, perquè queden protegits estos serveis sanitaris.

è           Primàries obertes: La Conferència Política proposa que es puguen celebrar a nivell autonòmic, prèvia autorització del Comitè Federal, quan així ho sol·licite la Comissió Executiva Regional , de nacionalitat o autonòmica corresponent.

è           S’ha aprovat la nostra proposta de què les cases del poble, les agrupacions del partit, seran declarades «Espai lliure i segur » de lluita contra la violència de gènere. Espai en què es puga trobar informació, assessorament i solidaritat per a superar la situació de violència masclista.

è           A proposta dels socialistes valencians s’ha aprovat la reforma del Codi Penal per a la creació d’un tipus penal específic de finançament il·legal de partits polítics. La revisió a l’alça de les penes, així com les multes i els terminis de prescripció, en els delictes relacionats amb la corrupció.

.........................................................

LA CONFERENCIA POLÍTICA ASUME LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL PSPV

#construimfutur

è            En la Conferencia Política se han aprobado la gran mayoría de las resoluciones de los distintos Comités Nacionales del PSPV y que hemos defendido en forma de enmiendas.

è            Así, se ha aprobado la propuesta de rescate fiscal a los parados, pensionistas y a los trabajadores con hijos a su cargo y con rentas inferiores a los 16.000 euros, para que no paguen el impuesto sobre las Rentas del Trabajo y aumente su renta disponible.

è            Los socialistas valencianos han conseguido la aprobación dentro del proyecto federal del partido de la propuesta de creación de un Fondo de Garantía del Estado del Bienestar, que incluya el principio de igualdad de acceso de todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, a la Educación, la Sanidad y los Servicios sociales.

è            La Conferencia ha apoyado la propuesta del PSPV de mejorar la financiación autonómica, mediante una reforma que incorpore con más precisión los principios del sistema de financiación, como la autonomía financiera, la solidaridad interterritorial, la corresponsabilidad, la suficiencia, la coordinación, la cooperación y la lealtad institucional, incluyendo la creación de un fondo de Solidaridad Autonómico para  mejorar los mecanismos de cohesión y convergencia territorial.

è            Se ha aprobado la reversión de privatización de la sanidad. Para evitar poner en manos privadas la gestión de los Hospitales y Centros de Salud Públicos revisaremos la Ley de contratos del Sector Público, para que queden protegidos estos servicios sanitarios.

è            Primarias abiertas: La Conferencia Política propone que se puedan celebrar a nivel autonómico, previa autorización del Comité Federal, cuando así lo solicite la Comisión Ejecutiva Regional, de Nacionalidad o Autonómica correspondiente.

è            Se ha aprobado nuestra propuesta de que las casas del pueblo las agrupaciones del partido serán declaradas «Espacio libre y seguro» de lucha contra la violencia de género. Espacio en el que se pueda encontrar información, asesoramiento y solidaridad para superar la situación de violencia machista.

è            A propuesta de los socialistas valencianos se ha aprobado la Reforma del Código Penal para la creación de un tipo penal específico de financiación ilegal de partidos políticos. La revisión al alza de las penas, así como las multas y los plazos de prescripción, en los delitos relacionados con la corrupción.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se permiten solo aquellos comentarios que no sean ofensivos en su forma o su contenido, debiendo ser expresados en cualquier caso, con respeto a las personas e instituciones.