jueves, 28 de noviembre de 2013

TANCAT ! amb Nocturnitat i Alevosia. Dissolució i Liquidació de Radiotelevisió Valenciana.


Bon? dia, Que? Com? Quan? Si!. En la foscor de la Nit, entre trons, llamps, pluja, fred i neu, l'innombrable Govern de la Generalitat ha dut fins als esculls, el vaixell de la Radio i Televisió Valenciana, fins al seu NAUFRAGI i ENFONSAMENT. 

Si, senyors i senyores, amb nocturnitat i alevosia, han publicat a altes hores de la nit (just abans de la mitja nit) per la xarxa, al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana [DOCV: Any XXXVI Dimecres, 27 de novembre de 2013 / Miércoles, 27 de noviembre de 2013 Núm. 7161 bis(pdf 176KB)
Amb un comportament covard i miserable, amb la complicitat de la son de tots els valencians. L'han fet morir la radiotelevisió dels valencians/anes.
Sembla curiosa la estranya 'planificació' en que s'ha dut a terme l'extermini de la veu i imatge dels valencians.
Els professionals que ja no hi estaven, eren el preàmbul d'una mort anunciada. La lluita aferrissada dels que quedaven ha sigut una lluita per la supervivència.
Com diu la dita 'castellana' ... entre todos la mataron y ella sola se murió". Però, cal que fem una mica de memòria, i repassem encara que siga somerament, que qui ha estat governant aquesta poc lliure i democràtica televisió al llarg dels darrers 20 anys, ha sigut el Partit Popular. 
Els seus gestors, amb més inquina o menys, l'han utilitzada, arrossegada pel terra, manipulada, l'han fet servir com a ressò dels seus megalomaniàtics somnis, dels seus il·luminats pensaments, de luxe i hedonisme mal dissimulat.
Passeig en cotxes de luxe, amb pilots de luxe, navegant pel mar mediterrani amb els diners dels valencians, enviant al fons de la mar milions i milions de euros, que hui es troben a faltar, més que mai.
On son els diners maltarifats de tots els valencians?
A les Bermudes?
A les Bahames?
A l'illa de Wan?
A Gibraltar?
A Suïssa?
A les Illes Caiman?
A les butxaques dels 'personatges' que ens han dut a la RUÏNA més ABSOLUTA?
Hui el President Alberto Fabra ha fet de mà liquidadora i assassina de la ferramenta (en potència) de democratització, socialització, culturalització, i agermanament dels valencians.


Que no fora aquesta la realitat dessitjada, no es motiu per a arrancar de soca rel de les mans del poble valencià allò que podia unir-mos.
El pastis de l’audiovisual al nostre territori de segur serà OCUPAT (diguem-li, dúplex, diguem-li freqüències, diguem-li dials) per aus carronyeres, de l’orbita de alguna facció del partit popular.

Canvien el logotip de les Gavines pel dels Voltors. mismos perros, con distintos collares”.


* - *  - * - * - * - * - * - * - * - * - *
I. DISPOSICIONS GENERALS
Presidència de la Generalitat
LLEI 4/2013, de 27 de novembre, de la Generalitat, de Supressió de la Prestació dels Serveis de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, com també de Dissolució i Liquidació de Radiotelevisió Valenciana, SAU. [2013/11458]
(pdf 176KB) 
I. DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Generalitat
LEY 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU. [2013/11458]
(pdf 176KB)
...
És per això que resulta procedent, a fi de garantir la prestació de serveis essencials per part de la Generalitat, que se suprimesca la prestació dels serveis de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat.
Article 1. Objecte. Aquesta llei té com a objecte suprimir la prestació dels serveis de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat i, en conseqüència, autoritzar al Consell l'extinció, la dissolució i la liquidació de l'empresa pública Radiotelevisió Valenciana, SAU, que gestiona aquests serveis.
Article 2. Supressió de la prestació dels serveis de radiodifusió i televisió. 1. Se suprimeix la prestació del servei públic de ràdio i televisió d'àmbit autonòmic prestat per qualsevol mitjà o canal de difusió, per la Generalitat, a l'empara del que hi ha establert en l'article 56 de l'Estatut
d'autonomia de la Comunitat Valenciana.
2. Se suprimeix la prestació de qualsevol altre servei d'interès general que en matèria de ràdio i televisió presta la Generalitat en virtut de les seues competències estatutàries.
Article 3. Dissolució, extinció i liquidació de Radiotelevisió Valenciana, SAU. S'autoritza el Consell perquè, constituït en Junta General d'Accionistes, dissolga i extingesca l'empresa Radiotelevisió Valenciana, SAU.
En l'acord de dissolució es nomenarà una comissió de liquidació composta per tres membres que duran a terme les actuacions legalment i estatutàriament establertes.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
. 1. Com a conseqüència de la supressió de la prestació dels serveis de ràdio i televisió acordada en l'article 2 d'aquesta llei, i el corresponent cessament de les emissions en ambdós mitjans, es produirà l'extinció dels contractes de treball que afecten la totalitat de la plantilla de l'empresa Radiotelevisió Valenciana, SAU, en els termes i seguint el procediment establert en l'article 51 i la disposició addicional vintena del Text refós de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i la resta de normativa vigent que la desenvolupe.
2. Radiotelevisió Valenciana, SAU, assumirà les conseqüències econòmiques resultants del procés de dissolució i liquidació que s'efectue d'acord amb el que hi ha disposat en l'article 2 d'aquesta llei, amb càrrec a la consignació pressupostària que es preveurà en la Llei de pressuposts de la Generalitat per a l'exercici 2014.
3. La Generalitat respondrà, si escau, de les conseqüències econòmiques derivades de la Sentència 2.338/13, de 4 de novembre, dictada per la Sala Social del TSJCV en el procediment 17/2012, a què estiguen obligats l'ens RTVV i les societats filials que en depenen, quan aquestes conseqüències econòmiques siguen líquides, vençudes i exigibles.
Segona. Es faculta el Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, per a cessar els membres del Consell d'Administració de Radiotelevisió Valenciana, SAU.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
Queda derogada la Llei 3/2012, de 20 de juliol, d'estatut de Radiotelevisió Valenciana, i qualsevol disposició de rang igual o inferior que s'opose al que s'estableix en aquesta llei.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. [DOCV: Any XXXVI Dimecres, 27 de novembre de 2013 / Miércoles, 27 de noviembre de 2013 Núm. 7161 bis]
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 27 de novembre de 2013
El President de la Generalitat
ALBERTO FABRA PART

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se permiten solo aquellos comentarios que no sean ofensivos en su forma o su contenido, debiendo ser expresados en cualquier caso, con respeto a las personas e instituciones.