domingo, 20 de junio de 2010

Intervenció de Jose Chulvi a la Junta General d' AMJASA ( Aguas Municipales de Jávea, S.A.). O erre que erre...

(intervenció de Jose Chulvi a la Junta General d'Amjasa)
Junta General AMJASA
PUNT 1.1.- Aprovació Comptes Anuals 2009.
El vot del Grup Municipal Socialista serà en contra per tres motius:


1. Pels entrebancs que ens han posat a l'hora de demanar informació.
Per entendre millor les xifres que apareixen en els comptes anuals vam demanar una sèrie d'informació a la gerència d'AMJASA, que basant-se en si hi ha que demanar-ho d'una o altra determinada forma no se'ns ha facilitat.

2. Per les perdudes que reflexen aquests comptes i per algunes incongruències que en els documents apareixen.
Quina explicació creible hi ha per a explicar com l'exercici del 2008 es va tancar amb un benefici d'uns 85.000€ i passem al 2009 a unes perdudes de 766.000€?. Es a dir, una diferència del 2008 al 2009 de 852.000€, una vertadera barbaritat. Ara no val dir que problema ha pogut vindre per les tarifes, si això és així, l'únic que demostra és una falta de planificació, previsió i provisió, en resum, mala gestió. També es diu en l'informe que aquestes perdues poden ser degudes també a l'increment del preu de l'energia. Ens agradaria saber a quin preu pagavem el kw i a quin preu el paguem ara, si hem gastat més kw o menys, si hem negociat la millor tarifa, en quin moment es va negociar eixa millor tarifa? Abans o quan ja ens venien els rebuts pujats de preu?, s'ha fet algo per millora l'eficiencia energètica?, si vertaderament l'increment ha sigut del 24%, perque si anem a la pàgina 33 hi ha un apartat que diu “compra de energia eléctrica para el proceso productivo: any 2008=610.943€ i any 2009=784.921€”, això significa un 28,47%.
Més curiositats, resulta que baixem el metres cúbics facturats, però s'incrementa el consum de matèries primes en un 39'67%.
Més curiositats, entre les despeses estarà també la compra de aigua embotellada per a consum del personal de l'empresa. No és ètic i un mal exemple per a tots el ciutadans que l'empresa que subministra l'aigua potable compra l'aigua per a beure el personal. Ens consta que no s'ha pres mai una mesura que es va acordar en un consell d'administració a petició.
Si anem al “Estado de Flujos de efectivo” pag.10, hi ha una altra qüestió que crida l'atenció, en l'apartat “acreedores y otras cuentas a pagar”, resulta que pasem de al 2008 siguen 163.000€ al 2009 més de un milió d'euros.
Una altra qüestió que ens agradaria que ens aclariren ací, com es possible que l'empresa tinga més de 752.000€ pendents de cobrar? I el que és més greu, i llisc textualment “La sociedad mantiene registrados saldos de dudoso cobro en el epígrafe de clientes por importe de 412.831,16€ (330.429,13€ en 2008)... En el apartado de deudores se incluyen los Saldos que la sociedad tiene frente a deudores varios, entre ellos figura el saldo pendiente de cobrar frente a la mercantil France Telecom, S.A.”(pag.26,27) Perquè no es cobra això? Una altre síntoma de mala gestió, i mentre l'empresa perdent i perdent diners.

També ens hem trobat amb sopreses d'aquest tipus, per exemple si anem a la pag.13 en l'apartat 3 “Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre” hi ha un paràgraf que diu “La sociedad presenta a 31 de diciembre de 2009 un fondo de maniobra negativo que asciende a 1.225.285,09 euros (324.938,20 euros en 2008). La Sociedad cuenta con el apoyo financiero del M.I. Ayuntamiento como socio único. Asimismo cuenta con financiación bancaria a corto plazo disponible que le permite afrontar las obligaciones contraidas. Por estos hechos, no se prevén a corto plazo desequilibrios financieros que impiden la liquidación de las obligaciones de la Sociedad a corto plazo”. Fins ahi tot molt bé, ací diu que podem pagar a curt plaç, però resulta que si anem a la pag. 42 a vore el “Ratio de disponibilitat” ens diuen que “Se observa que ha disminuido un 0,03 con respecto al ejercicio anterior al pasar del 0,24 al 0,21, lo cual significa que el disponible ha empeorado considerablemente, motivado por un gran aumento de la tesoreria pero a su vez un mayor aumento de los acreedores. Esta relación es bastante mala pues indica que no podemos pagar a todos nuestros acreedores a corto plazo, por lo que se recomienda de manera contundente que se adopten medidas para incrementar el disponible o nos podemos ver forzados a no poder hacer frente a nuestros pagos a corto plazo.” En que quedem, podem o no podem pagar a curt plaç??

Es parla de menor consum, però la realitat és que s'ha facturat per venda d'aigua pràcticament el mateix al 2008 que al 2009, sols hi ha 2.000€ de diferència.
I resulta que per a acabar, en els objectius que es marca l'empresa per al 2010, l'únic que apareix allí sòn coses que no caldria ni posar-les perque són de pura lògica, i resulta que el vertaderament important no apareix, en la pag. 42 en el “Resumen del análisis de los ratios” es demana que es faça un plan económic-financer que no apareix en els objectius de l'empresa per al 2010.

De tota manera no es extrany que no es faça cas al que es diu en l'informe econòmic-financer del balanç 2009, es exactament igual que el que es va fer amb l'auditoria no fer-li ni cas.

3.Per l'informe de l'auditor que també detecta mancança d'informació.
I ja per acabar d'argumentar el nostre vot en contra, hi ha que anar al informe del auditor dels comptes que en el seu punt 3. diu “Tal y como indica la nota 18 de la memoria adjunta, la Sociedad ha registrado durante este ejercicio como mayor coste de los aprovisionamientos, la revisión de precios del coste del agua prevista para el ejercicio 2009 por un importe global a favor de la concesionaria de 346.295,38 euros. Dicha previsión ha sido efectuada sobre la base de las estimaciones y cáculos de la gerencia, si que a fecha del presente informe disponga de documentación del concesionario que permita validar el cálculo efectuado”.
Es a dir, la part més gran del dèficit de l'empresa i ni sabem si estàn ben fets els càlculs.
La setmana passada dieu en roda de premsa que home, que com ens atreviem a demanar cessaments i dimissions per “total 1.700€”... i 766.000€ vos pareix suficient per a que es depuren responsabilitats i hagen cessaments i dimissions? O ací l'empresa municipal presenta aquestes perdues i no passarà res? En les vostres empreses permitirieu aquestes desfetes sense actuar i aclarir responsabilitats?

No es pot continuar en l'inmovilisme mentre l'empresa municipal es desangra.
Per aquests desastrosos comptes i per la mala gestió que demostren aquests números reitere que el nostre vot serà contrari a l'aprovació dels comptes del 2009.

1 comentario:

  1. ¡¡HABLA BIEN DE TU CABALLO, SI NO A QUIEN SE LO VENDERÁS ¡¡
    Eduardo y Landete y demás…. tienen que hablar estupendamente de Aguas Municipales de Jávea (Amjasa), si la tienen que privatizar, quitársela de encima, pues cuanto mejor propaganda hagan mejor, mas dineritos sacaran para las arcas vacías del M.I.. Ayuntamiento. Negar la Mayor, es la actitud de un régimen que gobernar de forma absolutista, sin hacer caso al pueblo. Dentro de menos de un año hay elecciones, ''el pueblo que ellos que ellos dicen que paga y calla ( Pueblo de Jávea), pasara factura a los políticos que nos gobiernan y a los que callan, ante hachos tan claros de ''despotismo''. Dios quiera que esta clase de políticos tan nefastos para el pueblo pasen a la trastienda. ¡¡ Mientras llegan las elecciones el que sepa rezar que rece ¡¡

    ResponderEliminar

Se permiten solo aquellos comentarios que no sean ofensivos en su forma o su contenido, debiendo ser expresados en cualquier caso, con respeto a las personas e instituciones.