miércoles, 23 de junio de 2010

manifest sobre "El mal ús i abús de la RTVV" - manifiesto sobre "El mal uso y abuso de la RTVV"

El manifest sobre El mal ús i abús de la RTVV ha comportat situar-se enfront d’un ens públic que incompleix els objectius per als quals va ser creat i frustra les expectatives de l’audiència.
El panorama de RTVV s’ha enfosquit encara més en conèixer-se la pràctica de delictes sexuals reiterats al seu àmbit laboral. Per això, en aquest moment, volem reclamar l’atenció dels nostres 9.000 firmants davant el “cas Sanz”, pel que té de rebutjable que un càrrec públic cometa violència de gènere emparat en la seua autoritat, en primer lloc, i, particularment, per donar suport a les tres treballadores que han decidit denunciar-lo salvant barreres personals i laborals. Vos proposem que subscriviu la proposta http://www.noestasola.org/ i feu circular aquesta iniciativa contra l’assetjament sexual en RTVV.

El manifiesto sobre El mal uso y abuso de la RTVV ha supuesto una toma de posición frente a un ente público que incumple los objetivos para los que fue creado y frustra las expectativas de la audiencia.
El panorama se ha oscurecido todavía más al conocerse la práctica de delitos sexuales reiterados en su ámbito laboral. Por eso en este momento queremos reclamar la atención de nuestros 9000 firmantes ante el ‘caso Sanz’ por lo que tiene de deleznable que un cargo público cometa violencia de género amparado en su autoridad, en primer lugar, y , particularmente, para dar apoyo a las tres empleadas que han decidido denunciarlo salvando barreras personales y laborales. Os proponemos que suscribáis la propuesta http://www.noestasola.org/ y hagáis circular esta iniciativa contra el asedio sexual en RTVV.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'usuari registrat podrà en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit mitjançant un correu electrònic a rtvpublicaplural@gmail.com.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se permiten solo aquellos comentarios que no sean ofensivos en su forma o su contenido, debiendo ser expresados en cualquier caso, con respeto a las personas e instituciones.